Informacje dla lekarza

Kogo należy skierować do poradni genetycznej?
Główne cele konsultacji  i diagnostyki genetycznej w przypadku niepowodzeń rozrodu
Główne cele konsultacji  i diagnostyki genetycznej w przypadku schorzeń wrodzonych o podłożu genetycznym
Główne cele konsultacji  i diagnostyki genetycznejw przypadku nowotworów dziedzicznych
WSKAZANIA DO WYKONANIA KARIOTYPU
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA MOLEKULARNEGO (DNA)
Jak ustalić termin wizyty?
Wzór skierowania do poradni genetycznej (SKIEROWANIE)

Kogo należy skierować do poradni genetycznej?
1. pary z niepowodzeniami rozrodu (niepłodność partnerska, 2 lub > poronienia samoistne, wczesne zgony noworodków, ciąże obumarłe, urodzenia dziecka z wadami)
2. kobiety ciężarne (po 35 r.ż., z obciążonym wywiadem rodzinnym, występowaniem wad wrodzonych w rodzinie, gdy stwierdzano aberracje chromosomowe w rodzinie lub schorzenia monogenowe, gdy w poprzedniej ciąży urodziło się dziecko z wadami genetycznymi)
3. dzieci z wadami wrodzonymi
4. dzieci z cechami dysmorficznymi sugerującymi występowanie zespołu genetycznego (np. zespół Downa, Turnera)
5. dzieci i osoby dorosłe z podejrzeniem innego schorzenia o podłożu genetycznym.
6. dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną
7. dziewczynki z pierwotnym brakiem miesiączki
8. gdy stwierdzamy u dzieci nieprawidłowy rozwój zewnętrznych narządów płciowych, obojnactwo
9. dzieci z niskim wzrostem o nieznanej etiologii
10. osoby chore na nowotwór szczególnie jeśli zachorowanie nastąpiło przed 50 r.ż.
11. osoby z rodzin obciążonych występowaniem schorzeń nowotworowych (jeśli chorowały minimum 2 osoby krewne I stopnia- matka, ojciec, brat, siostra; jeśli w rodzinie występują minimum 3 zachorowania na nowotwory u krewnych I i II stopnia, jeśli w rodzinie występowały zachorowania na raka <40 roku życia..

Główne cele konsultacji  i diagnostyki genetycznej w przypadku niepowodzeń rozrodu:
zebrać dokładny wywiad rodzinny ze szczególnym uwzględnieniem  rodzinnego występowania poronień nawykowych, ciąż obumarłych, niepłodności małżeńskiej, wczesnych zgonów niemowląt, występowania wad wrodzonych i niepełnosprawności intelektualnej
dokonać konstrukcji rodowodu
przeanalizować rodzaj i ilość spotykanych  niepowodzeń
zaplanować odpowiednią diagnostykę genetyczną
omówić wyniki badań diagnostycznych
ustalić zakres  opieki wielospecjalistycznej
oszacować ryzyko ewentualnych poronień, urodzenia dzieci z wadami
omówić szanse na posiadanie zdrowego potomstwa
przedstawić wszystkie dostępne metody diagnostyki i leczenia niepowodzeń rozrodu

Główne cele konsultacji  i diagnostyki genetycznej w przypadku schorzeń wrodzonych o podłożu genetycznym:
dokładnie zbadać osobę konsultowaną pod kątem obecności cech dysmorficznych
postawić właściwe rozpoznanie kliniczne
zaproponować weryfikację cytogenetyczną bądź molekularną ( o ile jest to możliwe w Polsce) danego schorzenia
ustalić czy dane schorzenie  jest uwarunkowana genetycznie
skonstruować i przeanalizować rodowód rodziny
wyjaśnić jak doszło do powstania danego schorzenia
czy jest odziedziczone po którymś z przodków
oszacować jakie jest ryzyko powtórzenia się danego schorzenia w rodzinie
przedstawić możliwość wykonania badań prenatalnych w kolejnych ciążach

Główne cele konsultacji  i diagnostyki genetycznej w przypadku nowotworów dziedzicznych:
przeprowadzić dokładny wywiad z osobą chorą
skonstruować rodowód rodziny
ustalić czy dany nowotwór powstał na skutek rodzinnej predyspozycji do nowotworów (nosicielstwo mutacji)
jeśli się wykryje mutację u osoby chorej należy przebadać całą rodzinę w celu zidentyfikowania nosicieli tej samej mutacji
w przypadku, gdy wywiad rodzinny jest obciążony występowaniem schorzeń nowotworowych, a żadna z osób chorych nie była przebadana na konsultację może się zgłosić osoba z najbliższej rodziny
wiodącym celem jest objęcie osób z rodziny ryzyka genetycznego odpowiednim programem profilaktycznym skierowanym na zapobieganie/obniżenie ryzyka zachorowania na nowotwór, wczesne wykrywanie nowotworów i odpowiednie leczenie.

Jak ustalić termin wizyty?
Uprzejmie informujemy, że umówienie terminu wizyty może być dokonane:
1. telefonicznie- (85) 7426 426
2. osobiście ul. Parkowa 14, Białystok
3. drogą elektroniczną: genetics@genetics.com.pl--> USTALIĆ!!!!

Uwaga:
aby skierować pacjenta na genetyczną poradę specjalistyczną należy wypełnić druk skierowania do Poradni Specjalistycznej (SKIEROWANIE)
w przypadku kierowania pary małżeńskiej z powodu niepowodzeń rozrodu należy wystawić 2 oddzielne skierowania dla każdej osoby osobno
koszty porady oraz zleconych przez lekarza genetyka badań genetycznych ponosi w całości NFZ. Lekarz kierujący nie ponosi żadnych kosztów.

WSKAZANIA DO WYKONANIA KARIOTYPU:
niepłodność partnerska o nieznanej etiologii
powtarzające się poronienia samoistne (2 lub >)
występowanie znanej aberracji chromosomowej w rodzinie
urodzenia dziecka martwego lub z wadami rozwojowymi
brak cech dojrzewania płciowego
pierwotny lub wtórny brak miesiączki
nieprawidłowa budowa zewnętrznych narządów płciowych, obojnactwo
niepełnosprawność intelektualna o niewyjaśnionej przyczynie
występowanie cech dysmorficznych charakterystycznych
dla określonego zespołu chromosomowego

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA MOLEKULARNEGO (DNA):
schorzenia nowotworowe (głównie: rak piersi, jajnika, prostaty, płuc, jelita grubego, tarczycy, nerek)
niepłodność męska (AZF, CFTR)
podejrzenie schorzenia monogenowego o znanej etiologii
niepełnosprawność intelektualna (mutacja genu FMR1, test MLPA-subtelomery, )